Povinné údaje

Povinné údaje (106/99Sb)

 

Oficiální název

Obec Janská

Důvod a způsob založení

 

Obec Janská je základním územím samosprávným společenstvím občanů, dle zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto právních vztahů vyplývajících.

Organizační struktura

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci tohoto úřadu.

Kontaktní spojení

 

adresa :    Obecní úřad,    Janská 83,     PSČ  405 02 pošta Děčín

telefon :                412584153,  412582325          

telefon starosta :   775862683

fax :                     412584153

e-mail :    ou.janska@volny.cz

Případné platby můžete poukázat

 

GE Money Bank a.s., Děčín ,   č.ú. : 120323824 / 0600

IČO

 IČ : 47274221

Žádosti o informace

 

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem ObÚ v Janské.

Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru na ObÚ u provozní pracovnice.

Podatelna na www stránkách obce        e-mail : ou.janska@volny.cz

Příjem žádostí a dalších podání

 

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možné :

 - ústně, nebo písemně na OÚ v úřední hodiny - pondělí a úterý od 10 do 13 hod,  středa od 13 do 17 hodin

 - na zasedání zastupitelstva 

Rozhodnutí obdržíte :

na zasedání zastupitelstva a písemnou formou

Opravné prostředky

 

Podávání odvolání a přezkum rozhodnutí.

1) Proti rozhodnutí Obecního úřadu Janská o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu Janská.

Další pokračování textu - viz. příloha č. 3 , Vyhlášky - pravidla pro zajištění přístupu k informacím.

Formuláře

 

Potřebné formuláře naleznete na www.mvcr.cz/agenda/blankety/2000/index.html

Nejdůležitější předpisy

 

JEDNACÍ ŘÁD

zasedání zastupitelstva obce Janská

1. Zahájení

Zahájení provede starosta a řídí zasedání. Předloží zastupitelům program zasedání a přečte jej.

2. Volba návrhové komise

Starosta navrhne 3 členy návrhové komise (zastupitele), kteří sepíšou během zasedání návrh na usnesení. Starosta dá hlasovat o schválení členů návrhové komise.

3. Volba ověřovatele zápisu

Starosta navrhne ověřovatele zápisu a dá hlasovat o jeho schválení.

4. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

Starosta se zeptá zastupitelů na připomínky k minulému zápisu, pokud nejsou námitky, starosta tuto skutečnost konstatuje a nechá ji zapsat do nového zápisu s tím, že je zápis z minulého zasedání schválen.

Zápis pořizuje zaměstnanec OÚ, v případě jeho nepřítomnosti pověřená osoba.

5. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Předseda kontrolního výboru, v jeho nepřítomnosti starosta  provede kontrolu plnění minulého usnesení a provede vyhodnocení úkolů.

6. Projednání jednotlivých bodů

Zastupitelstvo projedná program. Hlasovací právo mají pouze členové zastupitelstva. K platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nikoliv pouze počtu přítomných zastupitelů.

Střet zájmů – člen zastupitelstva u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávaní a rozhodování určité záležitosti mohl pro něj samotného nebo pro osobu mu blízkou (§ 116 obč. zák.) znamenat výhodu nebo škodu, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce. Tento orgán hlasováním rozhodne o účasti nebo vyloučení člena z projednávání a rozhodování této záležitosti.

7. Diskuse

Diskuse se účastní zastupitelé i hosté. Hosté mohou vstupovat do projednávání jednotlivých bodů programu, ale nehlasují.

8. Usnesení

Návrhová komise přečte návrh usnesení zasedání. Starosta dá hlasovat o jeho schválení.

9. Závěr

Ukončení jednání provede starosta.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad
 
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady určí starosta dle následujících sazeb :

l.Mzdové náklady 30,- Kč za každých započatých 30 minut práce zaměstnance

spojení s vyhledáváním informace

2.Materiálové náklady - 1,50 Kč za každý list pořizované fotokopie - formát A4

3.Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu provede žadatel hotově v pokladně ObÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

Jedná-li se o informaci, nevyžadující vyhledávání /např. odkazem na zákon nebo veřejně přístupné materiály/, poskytne se tato bezplatně.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ za rok 2003

vydaná na základě zákona  § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

 

a) počet podaných žádostí o informaci                                          0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                  0

c) opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu                     0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona            0

 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2004

vydaná na základě zákona § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

 

a) počet podaných žádostí o informaci                                       1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                0

c) opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu                   0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona          0