Závěrečný účet Obce Janská za rok 2011

08.05.2012 12:35

Rozpočet Obce Janská za rok 2011 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Janská dne 31.12.2010 a to jako ztrátový s příjmy 2,087. tis. Kč, výdaji  ve výši 2,418. tis. Kč .

            Schválený rozpočet na rok 2011 byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1-4 ve výši: příjmy navýšeny o 15,190,8 tis.Kč a výdaje zvýšeny o 15,359,8 tis. Kč především o dotace na VPP a opravy mostků po povodních. Financování bylo upraveno na ztrátu 500 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2011 vykazuje pasivní výsledek hospodaření – převahu výdajů nad příjmy v částce 390,729.32 Kč. V oblasti hospodaření s majetkem nebyly podstatné změny, z dotací byly opraveny mostky ve výši 14 mil. Kč

V roce 2011 činily příjmy obce 17,202,294.70 Kč, celkové výdaje pak 17,593,024.02 Kč.

           

V roce 2011 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce tyto účelové prostředky:

   UZ   Titul                                                   poskytnuto      čerpáno           rozdíl

 

13101 dotace VPP                 10,800    10,800       0

13234 dotace VPP                 54.000    54.000       0

17466 dot. opravy mostků  13,924,999.96 13,924,999.96   0  

98005 dotace sčít. lidu           1.133     1.133       0          _   

  

CELKOVÁ REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

OBCE JANSKÁ ZA ROK 2011

Název                                                       Schválený               Rozpočet                            Výsledek od

                                                                    rozpočet       %     po změnách      %              začátku roku

                                                                                                                         

Třída 1 - Daňové příjmy                         1,692,000.00  114.28     1,954,000.00   98.96     1,933,684.78

Třída 2 - Nedaňové příjmy                          85,000.00  473.62        436,800.00   92.17        402,576.96

Třída 3 - Kapitálové příjmy                       310,000.00  262.90        836,000.00   97.49        815,000.00

Třída 4 - Přijaté transfery                                      0.00     0.00   14,051,000.00  100.00   14,051,032.96

                                                                                                                          

PŘÍJMY CELKEM                                 2,087,000.00  824.26  17,277,800.00   99.56    17,202,294.70

                                                                                                                         

Název položky                                  Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                             rozpočet       %     po změnách      %    začátku roku

                                                                                                                          

Třída 5 - Běžné výdaje             2,418,000.00  715.90    17,493,800.00   98.95    17,310,459.62

Třída 6 - Kapitálové výdaje                    0.00      0.00         284,000.00   99.49         282,564.40

                                                                                                                         

VÝDAJE CELKEM                 2,418,000.00  727.59    17,777,800.00   98.96    17,593,024.02

                                                                                                                         

            Zůstatek účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2010         1.112.603,08 Kč

            Zůstatek účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2011            721.873,76 Kč

 

Přílohy: Výkaz 2-12 a Rozvaha k 31.12.2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ Janská v úřední hodiny: po, út-10-13, st 13-17 nebo v jiný termín po dohodě na tel. č. 774439077.

 

Janská dne : 29.4.2011

 

 

Zpráva o přezkumu hospodaření 2011.pdf (1 MB)