Volba Prezidenta 2. kolo

12.01.2013 16:00

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta Obce Janská podle § 34odst.1 a odst.3 zákona č. 275/2012 Sb.a vyhlášky MV č. 294/2012 Sb. v platném znění

                                    o z n a m u j e :

1. Volba Prezidenta České republiky II. kolo se uskuteční

 dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

 dne 26. ledna 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb je budova Obecního úřadu v Janské, přízemí.

3. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

4. Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

8. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

 

V Janské dne 12.1.2013                 RSDr.O. Kubec, starosta obce